การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการฯ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม และ รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการประชุมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา