การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ต่อยอดการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของเครือข่ายทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

– เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงระหว่างสถาบันเครือข่ายฯ

– เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจประเด็นการพัฒนาการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ