การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดจุดเน้นของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดจุดเน้นของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม MS308 อาคารคณะวิทยาการจัดการ