การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA (20 มิ.ย. 67)