การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA (21 มิ.ย. 67)