การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA

ภาพบรรยากาศการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA (24 มิ.ย. 67) สาขาวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม MS 301