การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ระดับสาขาวิชา

ภาพกิจกรรม การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA (28 มิ.ย. 67) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล