การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นคณะกรรมในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้แก่

ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน

ผศ.น้อย คันชั่งทอง

อ.ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ

และ น.ส.ปารินทร์ บัวสนธ์ รัตนพรชัย

ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ และระบบ Zoom Meeting