กิจกรรม “โครงการแนะแนวอาชีพบนเรือสำราญ”

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.

บริษัท ASIAN MANPOWER SEAFARE RECRUITEMENT จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจจัดหาคนทำงานเรือสำราญ เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงอาชีพสปา งานบริการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวระดับสากล ในฐานะเครือข่ายทางวิชาการที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ได้สานต่อร่วมจัดกิจกรรม “โครงการแนะแนวอาชีพบนเรือสำราญ” ณ ห้องประชุม MS308 ชั้น 3 อาคาร MS คณะวิทยาการจัดการ

โดยมี ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กุลแก้ว คล้ายแก้ว ประธานสาขา พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขา ได้แก่ อ.เกชา ดาดูเคล อ.รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ อ.ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อ.สุรางคณา พิพัฒน์โชคไชโย และอ.ชาคินัย หมีเทศ ร่วมต้อนรับและรับฟังข้อมูล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ให้แก่นักศึกษาเข้าสู่สายอาชีพของอุตสาหกรรมเรือสำราญระดับโลก รวมถึงสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้การตอบรับจากนักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวน 92 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจาก มรพส.และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก