ก้าวสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Campus)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.สำนักงานภาคเหนือ) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการ บสย. Business School (TCG Business School) ณ ห้อง MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เพื่อถ่ายทอดความรู้การทำธุรกิจและความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษา ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ อยากต่อยอดธุรกิจ ในหัวข้อการบรรยาย “ก้าวสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Campus) ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)