คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการเสวนา “การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 เสวนา “การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ณ ห้องประชุม 800 ที่นั่ง (PIBUL 216) อาคารพิบูลวิชญ์ โดย ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวันจักร รัตนชื่น อ.ศราวุธ สุดงูเหลือม และคุณกรรณิกา ขำนิพัฒน์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ