ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉
“นาย ณัฐชัย แสงทอง” 🥇 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่4 คณะวิทยาการจัดการ
🥇เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในหัวข้อ #หนังสือเล่มโปรด🧡🖤