ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

▶ บุคลากรดีเด่นด้าน วิชาการ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพร บัวรอด

▶บุคลากรดีเด่น ด้านวิจัย ได้แก่

อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์

▶ บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา แก้วอ้น

โดยมีพิธีมอบรางวัลภายในการประชุมวิชาการวิทยาการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 13 : การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี เมื่อวันที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่