ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
สาขาบริหารธุรกิจ (6802) อนุสาขาการตลาด (680214)

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2566
ตามมติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ครั้งที่ 211 (2/2567)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567