ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาบริหารธุรกิจ (6802) อนุสาขาการตลาด (680214)

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2566 ตามมติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ครั้งที่ 211 (2/2567)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567