ขอแสดงความยินดีกับ อ.ผณินทร เสือแพร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ผณินทร เสือแพร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป