ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ

▶️ จากโครงการ CHA-WA แผ่นรองเท้าจากเส้นใยผักตบชวา

นางสาวพัชรพร แซ่เฮ่อ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวสัตตบงกช ทรัพย์ทอง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

นางสาว ปนัดดา สำราญ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

นางสาววรรณษา บุญพรม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และ นางสาวนภิสา โพธิ์สีดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท ประธานสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

และผศ.ปณิธาน สุระยศ

ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และได้รับเงินทุนสนับสนุนในโปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) งบประมาณสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท 💰💸

จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม