คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม