คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🎉 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ “ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสโมสรบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566