คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🎉 ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.วาลิกา โพธิ์พิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล “ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. https://bit.ly/43MnIDE