คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับทีม MS PSRU

คณะวิทยาการจัดการ 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ว่าที่) นักธุรกิจรุ่นใหม่ ทีม MS PSRU ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC) ในแคมเปญ Empower Social Enterprise 💼📚 นำทีมโดย อาจารย์ที่ปรึกษา

✅อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และ

✅ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพร บัวรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

พร้อมด้วยนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่

1.นายสุริยา คำโบสถ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2.นางสาวจันทิมา พุ่งคง สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

3.นางสาวภัคธร กัลยาศิริ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4.นางสาวณัฏฐนิชา ป้องที สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

5.นางสาวกัญชพร เมืองมา สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่

6.นางสาวจินต์จุฑา เป้าพะเนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

7.นางสาวภรดา กันชู สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

8.นางสาวกนกวรรณ พุมมาวงศ์ สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

9.นางสาววรินธร มนต์ทอง สาขาวิชาการบัญชี