คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำคัญการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ▶️ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม