คณะวิทยาการจัดการข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ดร.อรรธพร เลิศอร่ามแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566