คณะวิทยาการจัดการรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA V.4 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 หลักสูตร ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีคุณภาพและมีมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม