คณะวิทยาการจัดการแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

🎉คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
▶️ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม