คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรมจริยธรรมบุคคลต้นแบบความดี ประจำปี 2566

🎉 ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ “ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรมจริยธรรมบุคคลต้นแบบความดี ประจำปี 2566 ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่น” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล