คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.อรรถพล จรจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป