คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี 🎉 กับบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย ประจําปี 2565

🔹 ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล

🔸ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก

🔹 ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก

🔹 ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก

🔹 ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก

🔹 อาจารย์ผณินทร เสือแพร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

🔹 ผศ.สิขรินทร์ คงสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และภาครัฐ

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

🔹 อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

🔹 ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

🔹 ผศ.พิชญาพร ประครองใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

🔹 ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอ่วม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

🔹 ดร.วนัชพร จันทรักษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

🔹 ผศ.สุธีรา วิไลกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

🔹 ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีตองอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

🔸 ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

🔹 อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

🔸 ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

🔹 ดร.พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

🔸 ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

🔹 ผศ.ธนพร บัวรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

🔸 ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

🔹 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ จันทะศร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

🔸 ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

🔹 นางสาวหนึ่งฤทัย ล้อมผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้างาน

🔸 ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก