คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ITM)

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ITM) ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUCC 2024)

1. รางวัล🏆Runner Up of Track Award : Computer Business🏆และผลงานนำเสนอวิจัยแบบบรรยายในระดับดีมาก (Very Good) “การพัฒนาไลน์แชทบอทแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของเส้นทางท่องเที่ยวดินทองฟาร์มสเตย์” นำเสนอโดย นายภูวินัย ปุงแก้ว, นางสาวกัลยาณี พรหมทา และนายวรรธนะ เล็กเจริญศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล

2. รางวัล🏆ผลงานรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายในระดับดีมาก (Very Good) โดย นางสาวปิยะวรรณ ด้วงพรม, นางสาวพันพัสสา เมืองไกล และนางสาวปวีณา สุทธิลักษณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปรีชาพล บุญส่ง

3. รางวัล🏆ผลงานรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายในระดับดีมาก (Very Good) โดย นางสาวกมลณัฐชนก คล้ายนภาแดง, นางสาวกรรณิกา สาราจันทร์ และนายธาดา สำราญจิตร์, อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปรีชาพล บุญส่ง

4. รางวัล🏆ผลงานรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายในระดับดี (Good) โดย นายจิรวัฒน์ ทองคำ, นายธนภัทร์ สีระสา และนายณัฐสิทธิ ทิมทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล

#MSPSRU#ITM#PSRU#คณะวิทยาการจัดการ#การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม#aucc2024