คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง

🖤คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง🖤 กับการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม