คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

🎉คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี อ.ดร.ปรีชาพล บุญส่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

▶️ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร