คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม AUN-QA “AUN-QA Criteria and Implementation”

วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน และการนำไปใช้ AUN-QA Criteria and Implementation” ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร