คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ16-17พ.ย.66 จ.เชียงใหม่