คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวหนึ่งฤทัย ล้อมผล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและกิจการพิเศษ

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น “ระดับชำนาญการ”

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 212(3/2567) วันที่ 30 มีนาคม 2567