คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดราชมณฑป(หลวงพ่อโต) 2566