คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร บัวรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์