คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ