คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาทักษะ soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาทักษะ soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม