คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และมอบเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ดร.อรรธพร เลิศอร่ามแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และตัวแทนคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และมอบเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม