ญานิศา สุวรรณหงษ์. (2566) ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ Omni Channel Marketing ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากห้างแม็คโครในจังหวัดพิษณุโลก

ญานิศา สุวรรณหงษ์. (2566) ปัจจัยการตลาดแบบไร้รอยต่อ Omni Channel Marketing ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากห้างแม็คโครในจังหวัดพิษณุโลก