ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม