สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ MOU กับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (ธุรกิจการบิน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ระหว่าง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด หน่วยธุรกิจภายใต้กำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม