ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคาร MS จำนวน 1 งาน