ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  จำนวน 1 งาน