ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการ จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 1 งาน