ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการ จ้างเหมาซ่อมแซมติดตั้งเหล็กยึดกำแพง  จำนวน 1 งาน