ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 2/2567) จำนวน 28 ชุด