ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ม.ค. – มี.ค. 67 จำนวน 1 ชุด