ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารการรประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 25 เล่ม