ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA  และเอกสารประกอบการประชุม สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 งาน